Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. De orthomoleculair hormoontherapeut en voedingscoach: Marlon Haandrikman
2. De cliënt; de wederpartij van Marlon Haandrikman
3. Consulten; coaching, therapie, incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen, dan wel andere incidentele consulten die door de therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse consulten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse consulten/verrichtingen voorkomen.
5. De partijen; de therapeut en cliënt gezamenlijk.
6. Algemene Voorwaarden; de algemene voorwaarden van de therapeut.
7. AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de therapeut enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 
Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse consulten/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door acceptatie schriftelijk of per e-mail van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van, dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat de partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.
 
Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van losse consulten/verrichtingen c.q. traject. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. De partijen zijn beide gerechtigd om, onverminderd het recht op vergoeding van kosten en schade, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De cliënt of therapeut één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
 
Artikel 5. De basis
De therapeut geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.
De therapeut kan de cliënt zowel op persoonlijke basis, als op basis van verwijzing door een arts, adviseren en begeleiden. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt.
 
Artikel 6. Verhindering
Wanneer de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijd, dient de cliënt de therapeut hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.
Wanneer de cliënt binnen 24 uur voor afgesproken tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreft het een gewone maandag gaat de termijn in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
 
Artikel 7. Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De therapeut is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De therapeut beroept zich op het feit dat iedere maand er een tariefwijziging plaats kan vinden. De geldende rijzen staan altijd duidelijk vernoemd op de website.
 
Artikel 8. Intellectueel eigendom
De therapeut behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken. Ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de therapeut noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd en mogen niet doorgestuurd worden naar derden. Enkel en alleen als daar toestemming voor is vanuit Therapeut.
 
Artikel 9. Betaling
Betaling aan de therapeut dient door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de factuur binnen veertien dagen na datering betaald te hebben.
Bij een overschrijding van veertien dagen zal de therapeut eerst een herinnering sturen met opnieuw het verzoek binnen veertien dagen de factuur te betalen. Daarna is de therapeut gerechtigd het factuurbedrag met € 50,00 administratiekosten te verhogen.
Voor consulten vindt geen terugbetaling plaats voor betaalde consulten.
 
Artikel 10. Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
De therapeut heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten wanneer de therapeut door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan de therapeut bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Wanneer de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is de therapeut op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door de therapeut eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte consulten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor de cliënt de therapeut aansprakelijk wil stellen.
 
Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Gelderland bevoegd.
 
Artikel 12. Klachtenprocedure
Bent u niet tevreden over de behandeling? Neem dan direct contact met de therapeut op, de therapeut zal er alles aan doen om er samen goed uit te komen. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan er beroep worden gedaan op de GAT Geschilleninstantie.

 

Plaats Apeldoorn, ingeschreven bij de KvK Apeldoorn, onder nummer 84331321.