Privacyverklaring

Artikel 1. Definities
1. De therapeut: Marlon Haandrikman
2. De cliënt; de wederpartij van Marlon Haandrikman
3. Consulten; coaching, therapie, incidentele adviezen, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen, dan wel andere incidentele consulten die door de therapeut in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse consulten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse consulten/verrichtingen voorkomen.
5. De partijen; de therapeut en cliënt gezamenlijk.
6. Algemene Voorwaarden; de algemene voorwaarden van de therapeut.
7. AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Artikel 2. Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daarmee is de privacybescherming in alle landen van de Europese Unie gelijk geregeld. Nu hebben de Europese lidstaten nog hun eigen nationale wetten.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan elke therapeut moet voldoen, omdat er gegevens worden vastgelegd in cliëntendossiers. De therapeut voldoet aan deze nieuwe regels omtrent privacy.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de therapeut een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Het cliëntdossier bevat naam, adres en contactgegevens, aantekeningen over cliënt zijn/haar gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en informatie over eventuele supplementen en medicijnen die cliënt gebruikt.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die cliënt aan therapeut hebt gegeven, maar die door een andere zorgverlener zijn verzameld, bijvoorbeeld huisarts of specialist van cliënt.
Alleen de therapeut heeft toegang tot de gegevens in je dossier en zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim 7:457 BW). Conform de WGBO (7:454 BW) worden gegevens cliënt tot 15 jaar na beëindiging van de therapie bewaard.
 
Delen met anderen
De gegevens uit cliëntdossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit cliëntdossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat een factuur kan worden opgesteld.

Deze gegevens kunnen ook worden ingezien door partijen waar therapeut de (financiële) administratie heeft ondergebracht. Therapeut heeft met deze partijen overeenkomsten gesloten voor veilige gegevensoverdracht.
Voor elke andere reden tot delen van cliëntgegevens, wordt altijd eerst expliciete toestemming gevraagd van cliënt.
 
Gegevensverzameling door derden
Indien er op verzoek cliënt aanvullend onderzoek van bijvoorbeeld bloed of ontlasting wordt gedaan, zullen de onderzoeksinstellingen die het onderzoek in opdracht van therapeut verrichten ook een aantal gegevens van cliënt ontvangen. Dit betreft naam, adres, geslacht, contactgegevens en geboortedatum cliënt. Therapeut heeft met deze onderzoeksinstellingen overeenkomsten gesloten voor veilige gegevensoverdracht.
 
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Client heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Client kan daartoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@marlonhaandrikman.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt met cliënt. Hiervoor is legitimatie noodzakelijk om aan te tonen dat het om persoonsgegevens cliënt gaat.
 
Beveiliging
Therapeut neemt de bescherming van gegevens cliënt serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft cliënt desondanks de indruk dat gegevens cliënt onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met therapeut via info@marlonhaandrikman.nl.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over privacy kan cliënt de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen